10. СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Служба је организована на основу акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. Служба броји 13 запослених.

У служби се обављају сљедећи послови:

 • прате се позитивни прописи из области економско-финансијског пословања и врши се усклађивање интерних аката/правилника са истим;
 • прате се прописи из области здравственог осигурања, њихова примјена код остваривања права пацијената из обавезног здравственог осигурања;
 • доставља се понуда за уговарање примарне здравствене заштите и КСЗ дјелатности гинекологије и педијатрије, на годишњем нивоу, са Фондом здравственог осигурања Републике Српске и прати се провођење одредби потписаних уговора;
 • пружа се стручна помоћ за рад органа управљања, стручног колегија, те разних комисија и даје се потребна стручна помоћ за рад других служби из домена економско-финансијских послова;
 • остварује се сарадња са државним органима, установама, привредним субјектима и трећим лицима;
 • врши се израда финансијских планова, планова набавки и прати се динамика извршавања истих;
 • врши се набавка и складиштење роба за потребе рада Установе;
 • врши се израда и достављање понуда за услуге из дјелатности Дома здравља;
 • извјештавање Фонда здравственог осигурања Републике Српске и других надлежних органа о извршеним услугама, те креирање одговарајућих књиговодствених исправа;
 • евидентирање рачуноводствене документације и пословних промјена, интерна провјера документације, те сачињавање полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском пословању Дома здравља;
 • достављају се финансијски и други извјештаји Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, Општини Градишка, Фонду здравственог осигурања Републике Српске и другим органима.
 • рад са контролним инспекцијским органима, контролним органима Фонда здравственог осигурања Републике Српске и ревизијом пословања.

Начелник Службе за економско-финансијске послове је Весна Обрадовић, рођена 1965. године. Економски факултет завршила је у Београду 1989. године. Раније радила у привреди. У Дому здравља Градишка запослена од 1999. године.

 

Шта се планира?

Усаглашавање процеса рада са важећим прописима је трајан задатак који се обавља у континуитету.

Креирање рачуноводстене документације, књижење пословних промјена, те израда извјештаја о пословању у складу са рачуноводственим стандардима и прописима финансијског извјештања и извјештавање надлежних органа у континуитету.

Сарадња са државним органима, установама, привредним субјектима и трећим лицима и редовно извјештавање истих.

 

Запослени у служби:

[tc-team-members teamid=”366″]