10. СЛУЖБА ЗА ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Служба је организована на основу акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка. Служба броји 13 запослених.

У служби се обављају сљедећи послови:

 • прате се позитивни прописи из области економско-финансијског пословања и врши се усклађивање интерних аката/правилника са истим;
 • прате се прописи из области здравственог осигурања, њихова примјена код остваривања права пацијената из обавезног здравственог осигурања;
 • доставља се понуда за уговарање примарне здравствене заштите и КСЗ дјелатности гинекологије и педијатрије, на годишњем нивоу, са Фондом здравственог осигурања Републике Српске и прати се провођење одредби потписаних уговора;
 • пружа се стручна помоћ за рад органа управљања, стручног колегија, те разних комисија и даје се потребна стручна помоћ за рад других служби из домена економско-финансијских послова;
 • остварује се сарадња са државним органима, установама, привредним субјектима и трећим лицима;
 • врши се израда финансијских планова, планова набавки и прати се динамика извршавања истих;
 • врши се набавка и складиштење роба за потребе рада Установе;
 • врши се израда и достављање понуда за услуге из дјелатности Дома здравља;
 • извјештавање Фонда здравственог осигурања Републике Српске и других надлежних органа о извршеним услугама, те креирање одговарајућих књиговодствених исправа;
 • евидентирање рачуноводствене документације и пословних промјена, интерна провјера документације, те сачињавање полугодишњих и годишњих извјештаја о финансијском пословању Дома здравља;
 • достављају се финансијски и други извјештаји Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске, Општини Градишка, Фонду здравственог осигурања Републике Српске и другим органима.
 • рад са контролним инспекцијским органима, контролним органима Фонда здравственог осигурања Републике Српске и ревизијом пословања.

Начелник Службе за економско-финансијске послове је Весна Обрадовић, рођена 1965. године. Економски факултет завршила је у Београду 1989. године. Раније радила у привреди. У Дому здравља Градишка запослена од 1999. године.

 

Шта се планира?

Усаглашавање процеса рада са важећим прописима је трајан задатак који се обавља у континуитету.

Креирање рачуноводстене документације, књижење пословних промјена, те израда извјештаја о пословању у складу са рачуноводственим стандардима и прописима финансијског извјештања и извјештавање надлежних органа у континуитету.

Сарадња са државним органима, установама, привредним субјектима и трећим лицима и редовно извјештавање истих.

 

Запослени у служби:

Весна Обрадовић

Весна Обрадовић

дипломирани економиста

начелник Службе за економско-финансијске послове

Весна Обрадовић

дипломирани економиста

Драгица Бабић

Драгица Бабић

ликвидатор, референт унутрашње контроле и фактуриста

Драгица Бабић

ликвидатор, референт унутрашње контроле и фактуриста

Звјездана Бањац

Звјездана Бањац

благајник

Звјездана Бањац

благајник

Станојка Буловић

Станојка Буловић

контер, материјално књиговодство и погонско рачуноводство

Станојка Буловић

контер, материјално књиговодство и погонско рачуноводство

Дајана Давидовић

Дајана Давидовић

фактуриста

Дајана Давидовић

фактуриста

Биљана Захородни

Биљана Захородни

фактуриста

Биљана Захородни

фактуриста

Радмила Илисић

Радмила Илисић

књиговођа основних средстава, контер оператер

Радмила Илисић

књиговођа основних средстава, контер оператер

Драгица Миљевић

Драгица Миљевић

складиштар

Драгица Миљевић

складиштар

Весна Перић

Весна Перић

фактуриста

Весна Перић

фактуриста

Ана Петошевић

Ана Петошевић

књиговођа - салдо контиста

Ана Петошевић

књиговођа - салдо контиста

Стоја Рокић

Стоја Рокић

референт набаве

Стоја Рокић

референт набаве

Радмила Слијепчевић

Радмила Слијепчевић

шеф рачуноводства

Радмила Слијепчевић

шеф рачуноводства

Биљана Стојиновић

Биљана Стојиновић

референт плаћања, ликвидатор и референт обрачуна плате

Биљана Стојиновић

референт плаћања, ликвидатор и референт обрачуна плате