9. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Служба је организована на основу акта о унутрашњој организацији и ситематизацији радних мјеста у Дому  здравља Градишка.

Служба данас броји 35 запослених. Служба је организована у више цјелина и то: технички послови – одржавање, послови обезбјеђења, послови одржавања хигијене, те Јединица за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга.

У служби се обављају сљедећи послови:

 • прате се позитивни прописи са посебним освртом на прописе из области здравствене заштите и врши усклађивање општих аката са истим;
 • пружа се стручна помоћ за рад органа управљања, стручног колегија и етичког одбора, те разних комисија и потребна стручна правна помоћ за рад других служби;
 • припремају се нацрти уговора и рјешења о појединачним правима радника;
 • припремају се нацрти свих других уговора које закључује Дом здравља Градишка;
 • води се потребна кадровска евиденција о запосленим радницима;
 • води се књига протокола и архивска књига, сређује и чува архивски материјал;
 • остварује се сарадња са државним органима, установама, привредним субјектима и трећим лицима;
 • врши се обављање свих општих послова;
 • прате се прописи из области јонизујућег зрачења и противпожарне заштите и брине се о примјени истих;
 • води се рачуна и организује физичко обезбјеђење објеката у сједишту Дома здравља Градишка;
 • води рачуна о одржавању просторија Дома здравља Градишка;
 • води се рачуна о уређењу и хигијени околиша;
 • води рачуна о техничкој исправности возног парка и оспособљености возача;
 • осигурава се вођење свих потребних евиденција из побројаних дјелатности.

Начелник Службе за правне, кадровске и опште послове је Тања Чагљевић, рођена 1957. године. Правни факултет завршила је у Бањој Луци 1980. године. Раније радила у привреди. У Дому здравља Градишка запослена од 2006. године.

 

Шта се планира:

Доношење новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Дому здравља Градишка.

Усаглашавање процеса рада са важећим прописима је трајан задатак који се обавља у континуитету.

Континуирано се врши како слиједи.

Рад на примјени норматива и стандарда у погледу простора, кадра и опреме  и усклађивање постојећег стања простора, кадра и опреме са условима за почетак рада здравствене установе (обезбјеђење потребних Рјешења за рад).

Обезбјеђење потребне документације код адаптација, санација, доградњи и изградњи нових објеката Дома здравља Градишка.

Учешће у поступку јавних набавки, нарочито када је ријеч о изради уговора са добављачима.

Организовање обуке из области заштите на раду. Организовање противпожарне обуке свих запослених радника. Преиспитивање процјене ризика на радном мјесту и у радној средини од стране овлашћене организације. Мјерење услова радне средине у љетном и у зимском периоду. Вођење евиденције и рокова заштитне опреме за запослене. Редовне контроле система ватродојаве, ПП апарата, хидрантске мреже, громобранских инсталација, чишћење пећи и димњака.

Адекватно збрињавање архивске грађе.

Учешће у акредитацији и реакредитацији тимова породичне медицине код надлежне Агенције. Учешће у ресертификацији Дома здравља Градишка. Учешће у припреми за интерне и контролне провјере уведеног система менаџмента квалитетом ISO 9001:2008.

 

Запослени у служби:

[tc-team-members teamid=”365″]