9. СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Служба је организована на основу акта о унутрашњој организацији и ситематизацији радних мјеста у Дому  здравља Градишка.

Служба данас броји 35 запослених. Служба је организована у више цјелина и то: технички послови – одржавање, послови обезбјеђења, послови одржавања хигијене, те Јединица за увођење, праћење и побољшање квалитета и сигурности здравствених услуга.

У служби се обављају сљедећи послови:

 • прате се позитивни прописи са посебним освртом на прописе из области здравствене заштите и врши усклађивање општих аката са истим;
 • пружа се стручна помоћ за рад органа управљања, стручног колегија и етичког одбора, те разних комисија и потребна стручна правна помоћ за рад других служби;
 • припремају се нацрти уговора и рјешења о појединачним правима радника;
 • припремају се нацрти свих других уговора које закључује Дом здравља Градишка;
 • води се потребна кадровска евиденција о запосленим радницима;
 • води се књига протокола и архивска књига, сређује и чува архивски материјал;
 • остварује се сарадња са државним органима, установама, привредним субјектима и трећим лицима;
 • врши се обављање свих општих послова;
 • прате се прописи из области јонизујућег зрачења и противпожарне заштите и брине се о примјени истих;
 • води се рачуна и организује физичко обезбјеђење објеката у сједишту Дома здравља Градишка;
 • води рачуна о одржавању просторија Дома здравља Градишка;
 • води се рачуна о уређењу и хигијени околиша;
 • води рачуна о техничкој исправности возног парка и оспособљености возача;
 • осигурава се вођење свих потребних евиденција из побројаних дјелатности.

Начелник Службе за правне, кадровске и опште послове је Огњен Вукотић, рођен 1984. године. Факултет правних наука завршио у Бањој Луци 2012. године. У ЈЗУ “ДОМ ЗДРАВЉА” Градишка запослен од 2014. године.

Шта се планира:

Доношење новог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Дому здравља Градишка.

Усаглашавање процеса рада са важећим прописима је трајан задатак који се обавља у континуитету.

Континуирано се врши како слиједи.

Рад на примјени норматива и стандарда у погледу простора, кадра и опреме  и усклађивање постојећег стања простора, кадра и опреме са условима за почетак рада здравствене установе (обезбјеђење потребних Рјешења за рад).

Обезбјеђење потребне документације код адаптација, санација, доградњи и изградњи нових објеката Дома здравља Градишка.

Учешће у поступку јавних набавки, нарочито када је ријеч о изради уговора са добављачима.

Организовање обуке из области заштите на раду. Организовање противпожарне обуке свих запослених радника. Преиспитивање процјене ризика на радном мјесту и у радној средини од стране овлашћене организације. Мјерење услова радне средине у љетном и у зимском периоду. Вођење евиденције и рокова заштитне опреме за запослене. Редовне контроле система ватродојаве, ПП апарата, хидрантске мреже, громобранских инсталација, чишћење пећи и димњака.

Адекватно збрињавање архивске грађе.

Учешће у акредитацији и реакредитацији тимова породичне медицине код надлежне Агенције. Учешће у ресертификацији Дома здравља Градишка. Учешће у припреми за интерне и контролне провјере уведеног система менаџмента квалитетом ISO 9001:2008.

Запослени у служби:

Огњен Вукотић

Огњен Вукотић

дипломирани правник

начелник Службе за правне, кадровске и опште послове

Огњен Вукотић

дипломирани правник

Слађан Благојевић

Слађан Благојевић

референт за људске ресурсе и заштиту на раду

Слађан Благојевић

референт за људске ресурсе и заштиту на раду

Милица Девура-Лазић

Милица Девура-Лазић

референт ППЗ и административни послови

Милица Девура-Лазић

референт ППЗ и административни послови

Стефан Чагљевић

Стефан Чагљевић

информатичар

Стефан Чагљевић

информатичар

Славица Јовић

Славица Јовић

менаџер квалитета

Славица Јовић

менаџер квалитета

Данијела Кашић

Данијела Кашић

технички секретар

Данијела Кашић

технички секретар

Стефан Лазић

Стефан Лазић

возач

Стефан Лазић

возач

Мирослав Бараћ

Мирослав Бараћ

радник на обезбјеђењу

Мирослав Бараћ

радник на обезбјеђењу

Жељко Девура

Жељко Девура

радник на обезбјеђењу

Жељко Девура

радник на обезбјеђењу

Слађан Радиша

Слађан Радиша

радник на обезбјеђењу

Слађан Радиша

радник на обезбјеђењу

Саво Суботић

Саво Суботић

радник на обезбјеђењу

Саво Суботић

радник на обезбјеђењу

Гојко Тривић

Гојко Тривић

радник на обезбјеђењу

Гојко Тривић

радник на обезбјеђењу

Мирослав Голић

Мирослав Голић

радник на обезбјеђењу

Мирослав Голић

радник на обезбјеђењу

Ранко Вуковић

Ранко Вуковић

кућни мајстор

Ранко Вуковић

кућни мајстор

Радивој Јандрић

Радивој Јандрић

радник на одржавању

Радивој Јандрић

радник на одржавању

Саво Јокић

Саво Јокић

кућни мајстор

Саво Јокић

кућни мајстор

Синиша Новаковић

Синиша Новаковић

радник на одржавању

Синиша Новаковић

радник на одржавању

Аиша Авдић

Аиша Авдић

спремачица

Аиша Авдић

спремачица

Славица Дардић

Славица Дардић

спремачица

Славица Дардић

спремачица

Аница Јелић

Аница Јелић

спремачица

Аница Јелић

спремачица

Славица Јерић

Славица Јерић

спремачица

Славица Јерић

спремачица

Љиљана Јокић

Љиљана Јокић

спремачица

Љиљана Јокић

спремачица

Биљана Калајџић

Биљана Калајџић

спремачица

Биљана Калајџић

спремачица

Драгана Мајкић

Драгана Мајкић

спремачица

Драгана Мајкић

спремачица

Николина Марјановић

Николина Марјановић

спремачица

Николина Марјановић

спремачица

Мика Милиновић

Мика Милиновић

спремачица

Мика Милиновић

спремачица

Весна Николић

Весна Николић

спремачица

Весна Николић

спремачица

Невенка Панић

Невенка Панић

спремачица

Невенка Панић

спремачица

Јелена Селак

Јелена Селак

спремачица

Јелена Селак

спремачица

Биљана Станишљевић

Биљана Станишљевић

спремачица

Биљана Станишљевић

спремачица

Весна Стојнић

Весна Стојнић

спремачица

Весна Стојнић

спремачица

Драгица Топаловић

Драгица Топаловић

спремачица

Драгица Топаловић

спремачица

Мирјана Џамбас

Мирјана Џамбас

спремачица

Мирјана Џамбас

спремачица

Драгана Шобота

Драгана Шобота

спремачица

Драгана Шобота

спремачица

Милка Чолаковић

Милка Чолаковић

спремачица

Милка Чолаковић

спремачица