Руководни тим

 

Директор

ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка заступа и представља директор. Директор, у оквиру својих овлашћења, закључује у име и за рачун ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка уговоре и врши друге правне радње.

Директор врши сљедеће послове:

 • организује и руководи процесом рада у Дому здравља,
 • организује стручни надзор над радом здравствених радника и здравствених сарадника,
 • предлаже пословну политику Дома здравља,
 • предлаже програм рада Дома здравља,
 • предлаже унутрашњу организацију Дома здравља,
 • доноси процедуре о пружању здравствене заштите, кућни ред Установе, кодекс понашања запослених, опис послова и радних задатака запослених и слично,
 • извршава одлуке Управног одбора,
 • наредбодавац је за извршење финансијског плана Дома здравља,
 • именује и разрјешава раднике са посебним овлашћењима и одговорностима,
 • одлучује о заснивању и престанку радног односа и о распоређивању радника на радна мјеста,
 • врши и друге послове у складу са законом, другим прописима, Статутом и другим општим актима ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка.

Директор у вршењу пословодне функције одговара нарочито за:

благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашњег надзора над стручним радом здравствених радника и здравствених сарадника, као и за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом одређених органа.

Директор и чланови Управног одбора одговорни су оснивачу за рад и пословање ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка, као и за штету која настане због незаконитог доношења, односно извршавања одлука, у складу са законом.

 

Помоћник директора за медицинска питања

Помоћник директора за медицинска питања организује и учествује у планирању рада и пословања Дома здравља; организује и руководи радом медицинских служби Дома здравља; руководи, координира и одговара за исправност рада у медицинским организационим јединицама; прати законске и друге прописе, а нарочито из медицинских области; учествује у праћењу резултата рада и програмирању унапређивања рада и развоја пословања медицинских организационих цјелина; координира рад органа и организационих дијелова Дома здравља у циљу бољег пружања здравствене заштите корисницима услуга; учествује у договарању начина пружања здравствене заштите са одговарајућим организацијама и институцијама; рјешава по приговорима осигураника на рад доктора медицине.

 

Главна сестра

Главна сестра Дома здравља пружа стручно-методолошка упутства у раду медицинских радника и сарадника средње и више спреме; учествује у реализацији програма промоције здравља и превенције болести по плану и програму установе; по захтјеву директора и помоћника директора за медицинска питања предлаже распоред медицинских радника на радна мјеста по службама; учествује у изради плана и програма установе; учествује и прати извршење резултата рада; врши надзор адекватног и законитог вођења документације за медицинске раднике; учествује у прикупљању и обједињује писане извјештаје, а по потреби их контролише; одобрава требовање служби, ампулираних лијекова и санитетског материјала и средстава за одржавање хигијене, као и канцеларијског материјала и контролише њихову потрошњу; уводи у посао новопримљене медицинске раднике и раднике на одржавању хигијене и даје мишљење директору по истеку пробног рада и приправничког стажа.

 

Руководни тим:

др Слађана Тепавац

др Слађана Тепавац

спец. епидемиологије

директор

др Слађана Тепавац

спец. епидемиологије

Весна Манојловић

Весна Манојловић

дипл. медицинар здравствене његе

главна сестра

Весна Манојловић

дипл. медицинар здравствене његе