Руководни тим

 

Директор

ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка заступа и представља директор. Директор, у оквиру својих овлашћења, закључује у име и за рачун ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка уговоре и врши друге правне радње.

Директор врши сљедеће послове:

 • организује и руководи процесом рада у Дому здравља,
 • организује стручни надзор над радом здравствених радника и здравствених сарадника,
 • предлаже пословну политику Дома здравља,
 • предлаже програм рада Дома здравља,
 • предлаже унутрашњу организацију Дома здравља,
 • доноси процедуре о пружању здравствене заштите, кућни ред Установе, кодекс понашања запослених, опис послова и радних задатака запослених и слично,
 • извршава одлуке Управног одбора,
 • наредбодавац је за извршење финансијског плана Дома здравља,
 • именује и разрјешава раднике са посебним овлашћењима и одговорностима,
 • одлучује о заснивању и престанку радног односа и о распоређивању радника на радна мјеста,
 • врши и друге послове у складу са законом, другим прописима, Статутом и другим општим актима ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка.

Директор у вршењу пословодне функције одговара нарочито за:

благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашњег надзора над стручним радом здравствених радника и здравствених сарадника, као и за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом одређених органа.

Директор и чланови Управног одбора одговорни су оснивачу за рад и пословање ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка, као и за штету која настане због незаконитог доношења, односно извршавања одлука, у складу са законом.

 

Помоћник директора за медицинска питања

Помоћник директора за медицинска питања организује и учествује у планирању рада и пословања Дома здравља; организује и руководи радом медицинских служби Дома здравља; руководи, координира и одговара за исправност рада у медицинским организационим јединицама; прати законске и друге прописе, а нарочито из медицинских области; учествује у праћењу резултата рада и програмирању унапређивања рада и развоја пословања медицинских организационих цјелина; координира рад органа и организационих дијелова Дома здравља у циљу бољег пружања здравствене заштите корисницима услуга; учествује у договарању начина пружања здравствене заштите са одговарајућим организацијама и институцијама; рјешава по приговорима осигураника на рад доктора медицине.

 

Главна сестра

Главна сестра Дома здравља пружа стручно-методолошка упутства у раду медицинских радника и сарадника средње и више спреме; учествује у реализацији програма промоције здравља и превенције болести по плану и програму установе; по захтјеву директора и помоћника директора за медицинска питања предлаже распоред медицинских радника на радна мјеста по службама; учествује у изради плана и програма установе; учествује и прати извршење резултата рада; врши надзор адекватног и законитог вођења документације за медицинске раднике; учествује у прикупљању и обједињује писане извјештаје, а по потреби их контролише; одобрава требовање служби, ампулираних лијекова и санитетског материјала и средстава за одржавање хигијене, као и канцеларијског материјала и контролише њихову потрошњу; уводи у посао новопримљене медицинске раднике и раднике на одржавању хигијене и даје мишљење директору по истеку пробног рада и приправничког стажа.

 

Руководни тим:

Прим. др Весна Глувић Челић

Прим. др Весна Глувић Челић

спец. медицинске биохемије

директор

Прим. др Весна Глувић Челић

спец. медицинске биохемије

Весна Манојловић

Весна Манојловић

дипл. медицинар здравствене његе

главна сестра

Весна Манојловић

дипл. медицинар здравствене његе