УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор врши сљедеће послове:

 1. доноси статут ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка,
 2. одлучује о пословању ЈЗУ Дом здравља“ Градишка,
 3. разматра и усваја Извјештај о пословању и годишњи обрачун ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка,
 4. одлучује о коришћењу средстава у складу са законом и Статутом,
 5. доноси Програм рада и Финансијски план ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка,
 6. доноси Правилник о унутрашњој организацији ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка уз сагласност оснивача, као и друга општа акта у складу са законом,
 7. доноси одлуке о узимању кредита за текуће пословање,
 8. утврђује цијене здравствених услуга које пружа ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка које нису утврђене уговором са Јавним фондом за здравствено осигурање,
 9. доноси План набавке медицинске и друге опреме и одлучује о издавању у закуп простора и опреме, набавци и отуђењу основних средстава,
 10. доноси План стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника и обезбјеђује услове за његово остваривање,
 11. доноси Пословник о раду,
 12. одлучује о отпису ненаплативих и застарјелих потраживања,
 13. именује своје сталне и повремене комисије и друга радна тијела,
 14. одлучује о осигурању имовине ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка и о колективном осигурању радника у складу са законом,
 15. одлучује о изградњи и адаптацији објеката као и о изворима средстава за ове радове уз сагласност оснивача и мишљење ресорног министарства уколико се ради о радовима капиталне вриједности,
 16. разматра извјештаје о извршеном надзору над стручним радом,
 17. одлучује у другом степену по приговорима,
 18. врши и друге послове који су му стављени у надлежност законом, Статутом и другим општим актима ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка.

Чланови Управног одбора:

Далибор Бороја

Далибор Бороја

дипл. економиста

Далибор Бороја

дипл. економиста

Свјетлана Попадић

Свјетлана Попадић

дипл. правник

Свјетлана Попадић

дипл. правник

Прим . др Рајко Додик

Прим . др Рајко Додик

спец. ортопедије са трауматологијом

Прим . др Рајко Додик

спец. ортопедије са трауматологијом

Сњежана Љепојевић

Сњежана Љепојевић

дипл. економиста

Сњежана Љепојевић

дипл. економиста

Ивица Лучка

Ивица Лучка

проф. одбране и заштите

Ивица Лучка

проф. одбране и заштите