Како до инвалидске пензије

Права из пензијског и инвалидског осигурања остварују се и користе само под условима прописаним законом.

Обим права зависи од дужине пензијског стажа осигураника и висине плата и основица осигурања на које је плаћен допринос за пензијско и инвалидско осигурање.

Да би пацијент могао остварити права на инвалидску пензију мора имати „густину“ радног стажа, да је био у радном односу, тј. да су уплаћивани доприноси или је уплаћивано добровољно осигурање. Пацијен може бити упућен на ИК тј. оцијену радне способности на:

  • властити захтјев,
  • захтјев РО или
  • основу медицинске индикације коју утврђује изабрани доктор породичне медицине уз консултације специјалисте медицине рада.

Ако пацијент има медицинску индикацију и остварио је довољан број година радног стажа са валидном медицинском документацијом, породични љекар попуњава П2 образац и упућује на комисију Завода за медицину рада и спорта РС „Здравка Кодре 4, Бања Лука“.

Комисија Завода за медицину рада и спорта РС у складу са Уредбом о медицинском вјештачењу у пензијском и инвалидском осигурању  (Сл. гласник РС 2/13) има за задатак да утврди да ли је медицинска документација комплетна и да ли постоји индикација за оцјену радне способности.

Приликом упућивања медицинске документације органу вјештачења Фонда ПИО у образац П2 обавезно се уноси да ли се осигураник налази  на боловању и од када, односно да ли је привремена неспособност у трајању 12 мјесеци без прекида разлог за упућивање на оцјену радне способности.

Према Уредби, обавезно у П2 образац унијети податак о привременој неспособности за рад и податак да ли је већ раније вршена оцјена код органа вјештачења и резултати исте.

Ако је медицинска документација комплетна и потпуна упућује се органу вјеђтачења Фонда ПИО са попуњеним П2 и П1 обрасцем. Комисија Фонда ПИО утврђује право на основу инвалидности у сљедећим случајевима:

  • инвалидност код осигураника у обавезном осигурању постоји када се утврди да је, због трајних промјена у здравственом стању које се не могу отклонити лијечењем или медицинском рехабилитацијом, настало смањење или губитак способности за рад на радном мјесту, односно послу који је обављао на дан оцјене радне способности или који је обављао прије престанка осигурања;
  • смањена радна способност постоји када осигураник у обавезном осигурању, због трајних промјена у здравственом стању, са радним напором који не угрожава његово здравствено стање, не може да ради на радном мјесту односно послу из става 1. овог члана, али може са пуним радним временом, са или без преквалификације или доквалификације, да ради на другом радном мјесту, односно послу који одговара његовој стручној спреми односно радној способности стеченој расдом;
  • Губитак радне способности постоји када се утврди да осигураник у обавезном осигурању трајно није способан за рад на радном мјесту, односно послу који је обављао на дан оцјене радне способности или који је обављао приликом престанка осигурања, као ни за друго радно мјесто односно посао који одговара његовој стручној спреми, односно радној способности стеченој радом нити се преквалификацијом или доквалификацијом може оспособити за друге послове који одговарају његовој стучној спреми, односно радној способности стеченој радом;
  • инвалидност у складу са ставом 1. овог члана може проузроковати повреде на раду, професионална болест, повреда на ван рада и болест
  • инвалидност код осигураника пољопривредника постоји када се утврди да је, због трајних промјена у здравственом стању које се не могу отклонити лијечењем или медицинском рехабилитацијом, повредом ван рада или болешћу, настала потпуна неспособност за обављање пољопривредне дјелатности односно послова које редовно обављају у свом пољопривредном газдинству;
  • инвалидност код осигураника у добровољном осигурању постоји када се утврди да је, због трајних промјена у здравственом стању које се не могу отклонити лијечењем или медицинском рехабилитацијом, настала потпуна неспособност за привређивањем;
  • потпуна неспособност за привређивањем постоји када лице због врсте и тежине физичког или менталног оштећења или врсте или тежине психичке болести није способно за обављање најједноставнијих послова.

 

Др Биљана Илић, спец. медицине рада

 

 

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка