Шта је потребно за обнову возачке дозволе

Возачка дозвола се издаје на захтјев особе која  је положила возачки испит. Уз захтјев за издавање возачке дозволе подноси се и захтјев за издавањем љекарског увјерења о здравственој способности особе за управљање моторним возилом оне категорије и подкатегорије за коју се тражи возачка дозвола, а која не може бити старија од дванаест мјесеци.

У ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка обављају се љекарски прегледи за возаче. Прегледи се обављају понедјељком и сриједом.

Здравствени услови које мора испуњавати кандидат за возача, односно возач моторних возила за управљање моторним возилом утврђују се према врсти и степену физичко-душевног стања, обољења, повреде и аномалије, као и према категорији возила којим возач управља.

Постоји правилник о здравственим условима које мора испуњавати возач моторних возила.

 

Врста категорија и подкатегорија моторних и прикључних возила:

Возачка дозвола се издаје за управљање моторним и прикључним возилима која се разврставају у категорије А, Б, Ц, Д, БЕ, ЦЕ, ДЕ и подкатегорије А1, Б1, Ц1, Д1, Ц1Е, Д1Е.

 

У ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка постоји тим љекара који обавља прегледе кандидата за возаче.

Тај тим сачињава:

а) специјалиста медицине рада,

б) специјалиста офталмолог,

в) специјалиста психијатар и

г) дипломирани психолог.

 

Уколико је кандидату потребна категорија Ц1, Ц и Д са подкатегоријама онда такви кандидати морају обавити још и преглед специјалисте ОРЛ и ЕКГ.

Ако је за доношење коначне оцјене здравстве способности кандидата потребно додатно мишљење специјалисте других специјалности, исти ће бити упућен специјалисти зависно од индикације.

Након обављеног здравственог прегледа кандидата за возача и возача издаје се љекарско увјерење о здравственој способности за управљање моторним возилом у коме може бити наведена једна од сљедећих оцјена:

а) способан,

б) способан уз употрбу одређених помагала,

в) способан уз адаптацију возила,

г) способан уз временско ограничење (наводи се категорија и рок поновног здравственог прегледа),

д) привремено неспособан (наводи се категорија и трајање привремене неспособности, при чему привремена неспособност не смије бити краћа од три мјесеца) и

ђ) трајно неспособан (наводи се категорија трајне неспособности).

 

Љекар је обавезан кандидата за возача и возача упознати са разлозима ограничења, разлозима због којег му је одредио контролни здравствени преглед и разлозима привремене неспособности.

Постоји низ болести и повреда које могу утицати на способност кандидата за управљање моторним возилом, на примјер:

– психомоторни сензомоторни поремећаји,

– психозе,

– облици интелектуалне инсуфицијенције испод граничних вриједности,

– токсикоманија,

– прогресивна мишићна обољења,

– епилепсија,

– болести и стања органа вида,

– болести и стања органа слуха,

– теже болести и стања кардиоваскуларног и респираторног система,

– деформитети и повреде локомоторног система и друго.

 

Возачка дозвола издаје се са роком важења од 10  година, а особама старијим од 65 година са роком важења до три године.

Особе које у вријеме издавања возачке дозволе имају више од 55 година живота возачка дозвола се издаје са роком важења до навршених 65 година живота, с тим да тај рок не може бити краћи од три године.

Изузетно, возачка дозвола се може издати и на краћи рок, на основу налаза и мишљења здравствене установе назначеном у увјерењу о здравственој способности особе, а која не може бити краћа од двије године.

Возач моторног возила коме је возачка дозвола издана са краћим роком важења мора уз захтјев за продужење возачке дозволе приложити и љекарско увјерење о здравственој способности које не може бити старије од шест мјесеци.

Приликом вађења љекарског увјерења о здравственој способности за возача обавезно је донијети личну карту на увид. Цијена љекарског прегледа је зависна од категорије за коју се подноси захтјев.

 

др Весна Станишљевић, спец. медицине рада

 

 

администратор

информатичар ЈЗУ „Дом здравља“ Градишка